Điều khoản sử dụng trang web

Trang này (cùng với các tài liệu được gọi vào nó) sẽ cho bạn biết các điều khoản sử dụng mà trên đó bạn có thể làm cho sử dụng của chúng tôi trang web www.r8lst.com (trang web của chúng tôi), cho dù là như là một khách hoặc một người dùng đăng ký. Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cho biết bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng và bạn đồng ý tuân theo họ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin về chúng tôi

www.r8lst.com chúng tôi đang ở đây: hello@r8lst.com

Truy cập vào trang web của chúng tôi

Truy cập vào trang web của chúng tôi được phép trên một cơ sở tạm thời, và chúng tôi có quyền thu hồi hoặc điều chỉnh dịch vụ chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào trang web của chúng tôi là không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc cho bất kỳ khoảng thời gian.

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi, hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi để người sử dụng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp với một mã số nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần khác của thông tin như một phần của các thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải xử lý thông tin như vậy là bí mật, và bạn không phải tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba. Chúng tôi có quyền để vô hiệu hóa bất kỳ người sử dụng nhận dạng mã hoặc mật khẩu, cho dù được lựa chọn bởi bạn hoặc phân bổ của chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào, nếu trong quan điểm của chúng tôi bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định của các điều khoản sử dụng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải thực hiện theo các quy định của chúng tôi chính sách sử dụng chấp nhận được (xem bên dưới).

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả sắp xếp cần thiết để bạn có thể có quyền truy cập đến trang web của chúng tôi.  Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập vào trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn là nhận thức của các điều khoản này, và rằng chúng tuân thủ với họ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi, và trong các vật liệu được công bố trên nó.  Những tác phẩm được bảo vệ bởi luật bản quyền và các công ước trên toàn thế giới.  Tất cả các quyền được bảo lưu.

Bạn có thể in ra một bản sao, và có thể tải về chất chiết xuất từ, bất kỳ trong trang từ trang web của chúng tôi để tham khảo cá nhân của bạn và bạn có thể rút ra sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn để tài liệu được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bạn không phải sửa đổi giấy hoặc kỹ thuật số bản sao của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống trong bất kỳ cách nào, và bạn không sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, Chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa một cách riêng biệt từ bất kỳ văn bản đi kèm.

Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ những người đóng góp được xác định) như các tác giả của tài liệu trên trang web của chúng tôi phải luôn luôn được công nhận.

Bạn phải không sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có lấy một giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải về bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, chúng tôi lựa chọn, trả lại hoặc phá hủy bất kỳ bản sao của các tài liệu mà bạn đã thực hiện.

Sự phụ thuộc vào thông tin được đăng

Bình luận và các tài liệu khác đăng trên trang web của chúng tôi không được dự định để số tiền để tư vấn mà sự tin cậy phải được đặt.  Chúng tôi do đó từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự tin cậy được đặt trên tài liệu như vậy bởi bất kỳ khách truy cập đến trang web của chúng tôi, hoặc bởi bất cứ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung của nó.

Thay đổi trang web của chúng tôi thường xuyên

Chúng tôi nhằm mục đích để cập nhật trang web của chúng tôi thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Nếu cần đặt ra, chúng tôi có thể đình chỉ truy cập đến trang web của chúng tôi, hoặc đóng nó vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu trên trang web của chúng tôi có thể được hết hạn tại bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không chịu trách nhiệm để cập nhật các tài liệu.

Trách nhiệm của chúng tôi

Tài liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo đảm về độ chính xác. Phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi, các thành viên khác của chúng tôi nhóm các công ty và các bên thứ ba kết nối với chúng tôi hướng rõ ràng loại trừ:

 1. Tất cả điều kiện, bảo đảm và điều kiện khác mà nếu không có thể được ngụ ý bởi quy chế, phổ biến pháp luật hoặc luật pháp của vốn chủ sở hữu.
 2. Bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bất kỳ người dùng nào liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc các kết quả của việc sử dụng của trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web liên kết với nó và bất kỳ tài liệu đăng trên nó, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm đối với:
 3. tổn thất về thu nhập hoặc thu nhập;
 4. mất kinh doanh;
 5. tổn thất về lợi nhuận hoặc hợp đồng;
 6. mất của tiết kiệm dự đoán;
 7. mất mát dữ liệu;
 8. mất mát thiện chí;
 9. lãng phí quản lý hoặc thời gian văn phòng; và
 10. về bất kỳ tổn thất khác hoặc các thiệt hại của bất kỳ hình thức, Tuy nhiên phát sinh và cho dù gây ra bởi sai lầm pháp lý (bao gồm cả do sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc nếu không, thậm chí nếu thấy trước, miễn là tình trạng này sẽ không ngăn chặn yêu cầu bồi thường cho mất mát hoặc thiệt hại về tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khác yêu cầu bồi thường cho mất mát tài chính trực tiếp mà không bị loại trừ bởi bất kỳ các loại đặt ra ở trên.

Điều này không ảnh hưởng đến chúng tôi trách nhiệm đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, cũng không phải chúng tôi trách nhiệm pháp lý cho misrepresentation gian lận hoặc misrepresentation như một vấn đề cơ bản, cũng không phải bất kỳ trách nhiệm khác mà không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo pháp luật hiện hành.

Thông tin về bạn và bạn viếng thăm trang web của chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

Tải lên các vật liệu để trang web của chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn làm cho việc sử dụng một tính năng cho phép bạn để hiển thị tài liệu để trang web của chúng tôi, hoặc để làm cho liên lạc với người dùng khác của trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung đặt ra trong chính sách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ đóng góp như vậy phù hợp với những tiêu chuẩn, và bạn bồi thường cho chúng tôi cho bất kỳ vi phạm bảo hành đó.

Bất kỳ tài liệu nào bạn hiển thị trên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy cho mục đích nào. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba những người là tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào được đăng tải hoặc tải lên của bạn đến trang web của chúng tôi cấu thành một sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, hoặc quyền của mình để bảo mật.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ tài liệu hoặc đăng bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu, theo ý kiến của chúng tôi, những tài liệu không tuân thủ với các tiêu chuẩn nội dung đặt ra trong chính sách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Virus, hacker và các tội phạm

Bạn không phải lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojans, worms, bom logic hoặc tài liệu khác mà là độc hại hoặc gây hại công nghệ. Bạn không phải cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ mà trang web của chúng tôi được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu được kết nối đến trang web của chúng tôi. Bạn không phải tấn công của chúng tôi trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một từ chối phân phối-dịch vụ tấn công.

Bởi vi phạm quy định này, bạn sẽ cam kết một hành vi phạm tội hình sự theo máy tính lạm dụng hành động 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm như vậy để cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với những cơ quan chức bởi tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân phối, vi-rút hoặc khác vật liệu công nghệ độc hại có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính của bạn, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu thuộc quyền sở hữu khác do sử dụng của bạn của trang web của chúng tôi hoặc của bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào đăng trên nó, hoặc trên bất kỳ trang web liên kết với nó.

Liên kết với chúng tôi Trang web

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, cung cấp bạn làm như vậy trong một cách công bằng và hợp pháp và không gây tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó, nhưng bạn không phải thành lập một liên kết như vậy là để đề nghị bất kỳ hình thức của Hiệp hội, phê duyệt hoặc xác nhận về phía chúng tôi, nơi không tồn tại.

Trang web của chúng tôi không phải được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác. Chúng tôi có quyền thu hồi sự cho phép liên kết mà không báo trước. Các trang web mà từ đó bạn đang liên kết phải tuân thủ trong tất cả các khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung đặt ra trong chính sách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ việc sử dụng của tài liệu trên trang web của chúng tôi khác hơn là đặt ra ở trên, xin vui lòng địa chỉ yêu cầu của bạn để chúng tôi hình thức liên lạc.

Liên kết từ các trang web của chúng tôi

Nơi trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác và tài nguyên cung cấp bởi bên thứ ba, các liên kết được cung cấp cho thông tin của bạn chỉ.  Chúng tôi đã không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên, và chấp nhận không chịu trách nhiệm cho họ hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng của họ.

Bạn có thể liên kết từ trang hồ sơ của bạn đến một trang web, cung cấp bạn làm như vậy trong một cách công bằng và hợp pháp và không gây tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó, nhưng bạn không phải thành lập một liên kết như vậy là để đề nghị bất kỳ hình thức của Hiệp hội, phê duyệt hoặc xác nhận về phía chúng tôi, nơi không tồn tại. Chúng tôi có quyền thu hồi sự cho phép liên kết mà không báo trước. Các trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ trong tất cả các khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung đặt ra trong chính sách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.

Thẩm quyền và luật

Các tòa án tiếng Anh sẽ có [không]-quyền tài phán độc quyền với bất kỳ yêu cầu bồi thường phát sinh từ, hoặc liên quan đến, một chuyến viếng thăm trang web của chúng tôi [mặc dù chúng tôi giữ lại quyền để mang lại thủ tục tố tụng đối với bạn đối với vi phạm các điều kiện ở quốc gia của bạn cư trú hoặc bất kỳ quốc gia có liên quan khác].

Các điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường phát sinh trong số hoặc kết hợp với chúng hay vấn đề của họ hoặc hình thành (bao gồm cả các tranh chấp không hợp đồng hoặc tuyên bố) được quản lý và hiểu theo pháp luật của Anh và xứ Wales.

Biến thể

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi Trang này. Bạn phải kiểm tra trang này theo thời gian để có thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện, như họ ràng buộc bạn. Một số quy định chứa trong các điều khoản sử dụng cũng có thể được thay thế bởi quy định hoặc thông báo xuất bản ở những nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Mối quan tâm của bạn

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về tài liệu mà xuất hiện trên trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.Chính sách sử dụng chấp nhận được

Chính sách sử dụng chấp nhận được này đặt ra các điều khoản giữa bạn và chúng tôi theo đó bạn có thể truy cập của chúng tôi trang web www.r8lst.com (trang web của chúng tôi). Chấp nhận được sử dụng chính sách này áp dụng cho tất cả người sử dụng, và khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Sử dụng của bạn của trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận, và đồng ý tuân theo, tất cả các chính sách trong chính sách sử dụng chấp nhận được, những điều khoản supplementour của trang web sử dụng (ở trên).

www.r8lst.com là một trang web điều hành bởi Michael Lawrence: hello@r8lst.com.

Bị cấm sử dụng

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

 1. Trong bất kỳ cách nào mà breaches bất kỳ pháp luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế áp dụng hoặc quy định.
 2. Trong bất kỳ cách nào mà là trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc gian lận hoặc có hiệu lực.
 3. Với mục đích làm hại hoặc cố gắng để làm hại trẻ vị thành niên trong bất kỳ cách nào.
 4. Để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải về, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung.
 5. Để chuyển giao, hoặc mua gửi của, bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức khác tương tự như gây (thư rác).
 6. Cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan horse, worms, thời gian-bom, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ khác có hại chương trình hoặc tương tự như mã máy tính được thiết kế để ảnh hưởng đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng.

Bạn cũng đồng ý:

 1. Không để tái sản xuất, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi trong trái với các quy định của chúng tôi điều khoản sử dụng trang web;
 2. Không để meta tìm kiếm trang web của chúng tôi hoặc sử dụng nó để thực hiện truy vấn tự động;
 3. Không để truy cập mà không có thẩm quyền, can thiệp vào, thiệt hại hoặc phá hoại;
 1. bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi;
 2. bất kỳ thiết bị hoặc mạng mà trang web của chúng tôi được lưu trữ;
 3. bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp các trang web của chúng tôi; hoặc
 4. bất kỳ thiết bị hoặc mạng hoặc phần mềm sở hữu hay được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba.

Nội dung tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các tài liệu mà bạn đóng góp vào trang web của chúng tôi (đóng góp), và bất kỳ dịch vụ nào liên kết với nó.

Bạn phải thực hiện theo tinh thần của các tiêu chuẩn sau đây cũng như thư. Các tiêu chuẩn áp dụng cho mỗi một phần của bất kỳ đóng góp cũng như toàn bộ của nó.

Đóng góp phải:

 1. Được chính xác (nơi họ nhà nước sự kiện).
 2. Thực sự được tổ chức (nơi họ nhà nước ý kiến).
 3. Tuân thủ pháp luật hiện hành tại Anh và tại bất kỳ quốc gia nào mà từ đó chúng được đăng.

Đóng góp ta không:

 1. Chứa bất kỳ tài liệu nào đó là phỉ báng của bất kỳ người nào.
 2. Chứa bất kỳ tài liệu nào đó là tục tĩu, xúc phạm, hận thù hoặc viêm.
 3. Thúc đẩy tình dục rõ ràng vật liệu.
 4. Đẩy mạnh bạo lực.
 5. Thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tàn tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi.
 6. Vi phạm bất kỳ bản quyền, cơ sở dữ liệu quyền hoặc thương hiệu của bất kỳ người nào khác.
 7. Có khả năng để đánh lừa mọi người.
 8. Được thực hiện trong các vi phạm của bất kỳ trách nhiệm pháp lý nợ cho bên thứ ba, chẳng hạn như một nhiệm vụ theo hợp đồng hoặc trách nhiệm của sự tự tin.
 9. Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp.
 10. Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm lược bảo mật của người khác, hoặc gây ra ít phiền toái, sự bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 11. Có khả năng để quấy rối, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc annoy bất kỳ người nào khác.
 12. Được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc về danh tính của bạn hoặc liên kết với bất kỳ người nào.
 13. Cung cấp cho Ấn tượng rằng họ bắt nguồn từ chúng tôi, nếu điều này không phải là trường hợp.
 14. Biện hộ, thúc đẩy hoặc giúp đỡ bất kỳ hành động trái pháp luật như (bằng cách ví dụ) bản quyền vi phạm hoặc máy tính sử dụng sai.

Đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi sẽ xác định, theo quyết định của chúng tôi, cho dù đã có một sự vi phạm chính sách sử dụng chấp nhận được này thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.  Khi một sự vi phạm chính sách này đã xảy ra, chúng tôi có thể có những hành động như chúng tôi cho là thích hợp.

Không thực hiện theo chính sách sử dụng chấp nhận được này cấu thành một vi phạm nghiêm trọng của các điều khoản sử dụng (ở trên) mà bạn được phép sử dụng trang web của chúng tôi, và có thể dẫn đến chúng tôi tham gia tất cả hoặc bất kỳ hành động sau đây:

 1. Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn rút quyền sử dụng trang web của chúng tôi.
 2. Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ bất kỳ tài liệu hoặc đăng tải lên của bạn đến trang web của chúng tôi.
 3. Vấn đề của một cảnh báo cho bạn.
 4. Thủ tục tố tụng pháp lý chống lại bạn cho bồi hoàn tất cả chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, hợp lý hành chính và pháp lý chi phí) phát sinh từ các vi phạm.
 5. Tiếp tục hành động pháp lý chống lại bạn.
 6. Tiết lộ thông tin đó cho cơ quan thực thi pháp luật như chúng tôi hợp lý cảm thấy là cần thiết.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm đối với hành động thực hiện để đáp ứng với vi phạm chính sách sử dụng chấp nhận được này.  Các phản ứng được mô tả trong chính sách này không phải là giới hạn, và chúng tôi có thể mất bất kỳ hành động khác mà chúng tôi hợp lý cho là thích hợp.

Thay đổi chính sách sử dụng chấp nhận được

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách sử dụng chấp nhận được này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi Trang này. Bạn phải kiểm tra trang này theo thời gian để có thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện, như họ là hợp pháp ràng buộc vào bạn. Một số quy định chứa trong chính sách sử dụng chấp nhận được này cũng có thể được thay thế bởi quy định hoặc thông báo xuất bản ở những nơi khác trên trang web của chúng tôi.
Xếp hạng thứ
Thứ tự của tất cả mọi thứ
danh sách các điều
tỷ lệ điều
tỷ lệ công cụ